Revolution Slider Error: Slider with alias siber-slider not found.
Maybe you mean: 'slide2'
Siber Güvenlik Hizmetleri85
KVKK Danışmanlık90
Kurumsal Destek95

Siber Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Siber kelimesi, bilişim sistemleri alt yapısında çalışan soyut ve geniş bir alt yapıdır. Buna kısaca siber alem denilmektedir. Siber Güvenlik, siber alemdeki hayatın güvenliği ve gizliliğinin korunmasıdır.“Yakın gelecekte çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internette atılacaktır.” (Rex Hughes – NATO Güvenlik Danışmanı). Siber Güvenlik ile Bilgi Güvenliği sıkça karıştırılmaktadır. Bilgi Güvenliği biraz daha teknik kısmı kapsar. Siber Güvenlik daha soyut ve geniş bir ağ alanını kapsamaktadır.

Siber Güvenlik Nedir?

 
Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Siber güvenlik aynı zamanda farklı hedef kitleleri için farklı anlamlara gelir. Bireyler açısından bu kavram güvenli hissetmek, kişisel verileri ve gizliliği korumak demektir.

Kurumlar açısından siber güvenlik, işle ilgili kritik öneme sahip işlevlerin kullanılabilir olmasını, operasyon ve bilgi güvenliği sayesinde gizli verilerin korunmasını sağlamak demektir. Hükümetler açısından ise vatandaşların, kurumların, kritik altyapının ve devlete ait bilgisayar sistemlerinin saldırılara ya da verilerin çalınmasına karşı korunması anlamına gelir. Tanımlar farklı olsa da, siber güvenlik bireylerin, kurumların ve hükümetlerin bilgi işlem hedeflerine güvenli, özel ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarına olanak veren ortak etkinlikleri ve kaynakları ifade eder.

Resmi politika üreticileri açısından kamu sağlığının ve güvenliğinin korunması, ekonomik güvenlik ve ulusal güvenlik gibi hedefler, modern bir ulus yönetiminin temellerini oluşturur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), günümüz modern toplumunun yanı sıra hükümetlerin hizmetleri, ekonomik büyümeyi ve ulusal güvenliği yönetme biçiminin temelini oluşturur. Örneğin Avrupa Birliği’nde, ICT sektörü, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde beşinde doğrudan etkilidir.1 Daha da önemli bir konu ICT’nin diğer sektörler üzerindeki etkisi olup Internet’in genel ekonomiye etkisinin yüzde yetmiş beşini oluşturur.2 ICT, bir ulusun genel refahını ve vatandaşlarının yaşam kalitesini artıracak ekonomik istikrar, güvenlik, özgürlük, sosyal istikrar, kamu güvenliği ve eğitim gibi önemli kamu hedeflerine ulaşılmasına yardım edebilir.

ICT bağımlılığı bir dizi riski de beraberinde getirmektedir. Ulus devletlerden oldukça karmaşık ve iyi finanse edilen suç örgütlerine ve zayıf bağlara sahip “korsan eylemcilere” kadar birçok farklı aktör, sayıları her geçen gün artan ağ ortamlarından yararlanmak ve bu ağlara saldırmak için çaba sarf etmektedir. Bu durum, politika üreticileri için yeni zorluklar doğurmuştur; saldırganlar çok uzaklardan saldırabilmekte, üstelik bunu anonim olarak ve ışık hızıyla yapabilmektedir (bir tuş vuruşunun dünyanın çevresini dolanması yüz elli milisaniye sürer); mobil aygıtlar hızla yaygınlaşmakta ve hatta geleneksel kişisel bilgisayarların önüne geçmektedir; dünya çapındaki Internet kullanıcılarının sayısındaki artış nedeniyle, bu kullanıcılar yeni güvenlik açıklarına yol açabilmektedir.

 

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

 
Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 5,000 TL’den 1,000,000 TL’ye kadar artabilmektedir.

KVKK Yönetmelikleri Neleri Kapsıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kanununda 3 adet yönetmelik bulunuyor. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Verinin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları Nelerdir?

Veri sorumlusu kişisel verileri elde ettiği sırada veri sahibini aydınlatmalıdır. Veri sahibinin aydınlatılmasından anlaşılması gereken kişisel verilerin veri sahibinden hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle toplanacağının açıklanması, hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği konusunda bilgi verilmesidir.

 

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektedir.

Siber Güvenlik Hizmetlerimizle ilgili bizimle iletişime geçmek mi istiyorsunuz ?Sizi Arayalım
Whatsapp Yaz
Merhaba Ben Derya Nasılsınız?
enTİCARİ Destek v1.0
Merhaba
Siber Güvenlik & KVKK ile ilgili Size Yardımcı Olabilir miyim?